ഇരുട്ട്

ഈ ഇരുട്ട് ആൾ ദൈവത്തിനായി നാവടക്കി പണിയെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മാധ്യമ രാജാപ്പാർട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.